ProAcademic Rektor

Rätt rektor på rätt plats gör skillnad. ProAcademic arbetar vetenskapligt och metodiskt för att predicera framtida arbetsprestationer. Vi tar hjälp av marknadens vassaste testverktyg när det gäller att identifiera de rätta kandidaterna. Forskning (Skolinspektionen 2010:15) visar att rektor i hög grad påverkar enskilda skolors resultat och måluppfyllelse. Forskning visar också att träffsäkerheten ökar dramatiskt när rekryteringsarbetet sker med en kompetensbaserad metod. Våra personlighetstester är granskade av STP (stiftelsen för tillämpad psykologi)

Genomgående är att vi söker socialt kompetenta rektorer som har struktur. Det skall vara ordning och reda kort sagt. Vi vill att rektor skall möta elever, föräldrar och personal ute i verkligheten, ordning och reda betyder inte i vår värld att man är inlåst på kontoret. Kombinationen av att vara en företagsledare samtidigt som man driver pedagogisk utveckling är en härlig utmaning. Rektor har en mängd olika ansvarsområden: elever, personal, ekonomi, elevvård, pedagogisk utveckling, dokumentation, marknadsföring, informationshantering, schemaläggning/organisation media, kvalitetsarbete, IT-ansvar och företagshälsovård. Rektors uppgifter är således komplexa, föränderliga och ställer höga krav på personlighet och tankeförmåga.

”Det skall vara ordning och reda kort sagt.”

Rektor skall kommunicera inåt organisationen och samtidigt föra en tydlig och transparent dialog med huvudman (styrelse/politisk nämnd), VD/förvaltningschef, föräldrar, fackliga representanter, företagskontakter och skolinspektion/övriga myndigheter.

Vilken typ av rektor söker Ni?

Är det någon som pekar med hela handen? Någon som kan marknadsföra skolan? Någon som får igång den pedagogiska utvecklingen? En inspiratör? Någon som är en administrativ virtuos?  Oavsett inriktning, vill vi återigen poängtera vikten av ett strukturerat ledarskap.

Vi börjar med att göra en behovsanalys. Denna analys inventerar företagets/organisationens nuvarande situation. Den tar hänsyn till de måldokument som finns formulerade samtidigt som vi tittar på kommande utmaningar.  Behöver vi rekrytera eller skall Ni omorganisera?

Nästa steg är att vi tar fram en kravspecifikation tillsammans med er där vi spaltar ned de viktigaste och mest eftersökta egenskaperna.

 

Den nya skolagen  SFS 2010:800 säger följande

9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. 

10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter.

11 § Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt i denna lag eller andra författningar.

12 § Varje huvudman ska se till att rektorerna går en särskild befattningsutbildning eller en utbildning som kan jämställas med denna.

Vår garanti: om slutkandidaten ej erbjuds fast anställning efter 6 månader görs rekryteringsprocessen om kostnadsfritt (exkl. annonseringskostnader).